Samværsnekt

I forbindelse med et samlivsbrudd opplever mange foreldre at de blir nektet samvær med barna sine.

Når kan samvær nektes?

Det klare utgangspunkt er at det er barns beste å ha kontakt med begge sine foreldre.  Dette er en rettighet barna har etter barneloven. Det er i unntakstilfellene at samværsnekt er til det beste for barnet og det kreves tungtveiende grunner for å nekte samvær.

Hvilke tungtveiende grunner kan begrunne samværsnekt?

Barn skal ikke utsettes for fare under samvær, og dersom de har blitt utsatt for overgrep eller om det er fare for dette, er det ikke til barnets beste å ha samvær. Med overgrep menes psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Å ha vært vitne til vold som kan ha påført barnet skader og medført at barnet er redd for samværsforelderen, regnes også som overgrep. Dersom konflikten mellom foreldrene er så sterk at samvær vil gå utover bostedsforelderens omsorgsevne, kan også dette bidra til at det ikke skal være samvær.

 

Rus eller risiko for rus er også en tungtveiende grunn til at samvær nektes. Barn skal selvfølgelig ikke oppleve å være sammen med foreldre som er påvirket av rusmidler. Det samme gjelder dersom psykisk sykdom fører til at man ikke er i stand til å ivareta barnaetunder samvær.

Det vil være en helhetsvurdering av situasjonen som til syvende og sist er avgjørende.

Barnets reaksjoner før og etter samvær

Dersom barnet har sterke reaksjoner før og/eller etter samvær skal man ta dette på alvor. Men i noen saker ser man dessverre at bostedsforelderen hevder at barnet har reaksjoner for å forsøke å nekte eller begrense samværet. Oppgaven blir da å forsøke å finne ut om reaksjonene er reelle eller ikke.

Kan samvær nektes når barnet selv ikke vil ha samvær?

Dette er et vanskelig spørsmål som må vurderes konkret i hver enkelt sak. Man må forsøke å finne  årsaken til at barnet ikke ønsker samvær. I noen tilfeller er barnet manipulert av bostedsforelderen, og i disse tilfellene foreligger det ingen saklig grunn til å nekte samvær. I andre tilfeller trekker samværsforelderen barnet inn i konflikten ved å snakke negativt om bostedsforelderen.  Dette kan være nok til at man mister samværet.

Barnets alder er også av betydning.  Jo eldre barnet er, jo sterkere vekt skal det legges på barnets egne ønsker.

Samværsnekt for å ramme den andre forelderen

I en del tilfeller nektes samvær  for å ramme den andre forelderen. Dette skjer i de sakene hvor konfliktnivået er svært høyt. Når samvær nektes på denne bakgrunn, er det ikke begrunnet i barnets beste, og det fastsettes som hovedregel samvær.

Samværsnekt eller samvær med tilsyn?

I stedet for å nekte samvær helt, kan det fastsettes samvær med tilsyn. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av hva som er til det beste for barnet i disse tilfellene. Tilsyn under samvær er et inngripende tiltak som bør brukes bare når det er helt nødvendig. 

 

Her kan du lese mer om barnefordeling og samvær 

 

Trenger du er advokat med lang erfaring innen barnefordeling og samvær? Du kan kontakte advokat Lena Ødegård her