Trygderett - et omfattende rettsområde

Har du behov for juridisk hjelp til trygderett? Trygderett er et omfattende rettsområde med et reglement som bestemmer hvorvidt du har krav på ulike stønader fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel stønader ved sykdom, uføre, arbeidsløshet, svangerskap, alderdom og lignende. Reglene om trygderett bestemmer om du har rett til å få utbetalt for eksempel sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, (AAP) pleiepenger, hjelpestønad, grunnstønad eller andre ytelser.


AAP og uføretrygd

Dette er to grunnleggende stønader som er svært viktig for mange. Mange trygdesaker, og spesielt klagesakene dreier seg nettopp om disse to stønadene. Det er ulike vilkår som må være oppfylt for å motta AAP og uføretrygd og firmaet gir deg gjerne rådgivning i disse trygdesakene.


Trygdesak - tilbakebetalingskrav fra NAV

I endel trygdesaker fremmer NAV et tilbakebetalingskrav mot den som har mottatt stønad fra NAV. Dette fordi NAV mener at du urettmessig har mottatt stønad i en trygdesak som du ikke hadde krav på, eller at du ikke har opplyst NAV om endringer i din situasjon. Selv om du har mottatt feilutbetaling i en NAV-sak er det ikke alltid NAV kan kreve dette tilbakebetalt. I disse trygdesaker er det viktig å ha grundig kjennskap til reglementet, og advokat Lena Ødegård kan bistå deg med dette.


NAV, veiledningsplikt og opplysningsplikt

Offentlige organer har som utgangspunkt plikt til å veilede sine brukere om hvilke rettigheter som finnes. Man ser dessverre ofte at denne plikten ikke oppfylles. I NAV saker er det vanskelig å ha denne oversikten. Er du usikker på dine rettigheter er du velkommen til å ta kontakt slik at firmaet kan gi deg veiledning.


NAV-sak og trygderett - en tidkrevende prosess

En trygdesak tar ofte lang tid fra du søker om en stønad til NAV har fattet sitt vedtak. Dersom du får avslag på søknaden vil din trygdesak ta ytterligere tid. Vedtaket bør i mange trygdesaker klages på, og trygdesaken skal innom flere instanser.


Firmaet kan føre klagesak mot NAV

Innen trygderett føres det klagesaker mot NAV, og klagefristen er avhengig av hvilken trygdesak og hvilket NAV-vedtak som påklages. En del av de innklagde sakene ender med en omgjøring - enten av NAV eller av Trygderetten. I noen tilfeller velger man også å bringe trygdesaken inn for overprøving i lagmannsretten. Firmaet har lang erfaring innen trygderett og kan gi deg kompetent advokatbistand.


Ta kontakt så snart som mulig

Trygderett er komplisert og ofte skjønnsmessig. For å utnytte tiden innen klagefristens utløp, anbefales det å ta kontakt så snart som mulig etter du har tatt beslutning om å klage i din trygdesak. Grundige forberedelser øker sjansen for å oppnå det ønskede resultat.


Dersom du har spørsmål vedrørende trygderett oig NAV-sak eller trenger advokat i Oslo og Akershus i sak relatert til trygderett og NAV-sak, er du velkommen til å ta kontakt.


Du kan lese omtaler fra klienter her.