Trygderett og NAV-saker - et omfattende rettsområde

Har du behov for juridisk hjelp innenfor trygderett eller i forbindelse med en NAV-sak? Trygderett er et omfattende rettsområde med et reglement som bestemmer hvorvidt du har krav på ulike stønader fra det offentlige. Eksempler på områder som reguleres av trygderetten er stønader ved sykdom, uførhet, arbeidsløshet, svangerskap, alderdom og lignende. Reglene om trygderett bestemmer blant annet om du har rett til å få utbetalt sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, pleiepenger, hjelpestønad, grunnstønad og andre ytelser.

 

NAV har veilednings- og opplysningsplikt

Offentlige organer har i utgangspunktet plikt til å veilede sine brukere om hvilke rettigheter som finnes. Likevel ser vi ofte at denne plikten ikke oppfylles. I NAV-saker er det vanskelig å ha oversikt over hvilke rettigheter man har. Er du usikker på dine rettigheter og hvilke stønader du kan ha krav på, er du velkommen til å ta kontakt med oss for kyndig juridisk veiledning.

 

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er tre grunnleggende stønader som er svært viktig for mange. Derfor er det svært mange trygdesaker og NAV-saker, og spesielt klagesaker, som dreier seg om disse tre stønadene. Det er ulike vilkår som må være oppfylt for å motta sykepenger, AAP og uføretrygd. For å sikre at du får de utbetalingene du har krav på gir vi deg gjerne rådgivning i din trygdesak og NAV-sak.

 

Trygdesak som følge av tilbakebetalingskrav fra NAV

Mange trygdesaker og NAV-saker igangsettes som følge av at NAV fremmer tilbakebetalingskrav mot personer som tidligere har mottatt stønad. Dette kan skyldes at NAV mener at personen likevel ikke hadde krav på stønaden som er utbetalt, eller at personen ikke har varslet om endringer i egen livssituasjon som har innvirkning på retten til stønad. 


Noe som er viktig å være klar over er at selv om du har mottatt feilutbetaling i en sak, er det ikke alltid NAV kan kreve dette tilbakebetalt. I disse sakene er det spesielt viktig å ha grundig kjennskap til reglementet, og advokat Lena Ødegård kan bistå deg med dette.

 

Trygdesaker og NAV-saker kan være tidkrevende og belastende

Trygdesaker og NAV-saker kan være en tidkrevende prosess og det tar ofte lang tid fra det søkes om stønad til NAV har fattet sitt vedtak. Ventetiden kan oppleves som svært krevende da de fleste som søker om stønad er avhengig av utbetalingene for å få hverdagen til å gå rundt.


Dessverre er det også mange som opplever å få avslag på søknaden sin, og da vil saken ta ytterligere tid. I mange tilfeller vil det være nødvendig å klage på vedtak. Det er heller ikke uvanlig at saken må innom flere instanser før den er å anse som ferdigbehandlet.

 

Vi hjelper deg med å føre klagesak mot NAV

Innen trygderett føres det klagesaker mot NAV, og klagefristen er avhengig av hvilken trygdesak og hvilket NAV-vedtak som påklages. En del av de innklagede sakene ender med en omgjøring – enten av NAV eller av Trygderetten. I noen tilfeller velger man også å bringe trygdesaken og Nav-saken inn for overprøving i lagmannsretten. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring innen trygderett og i NAV-saker og gir deg kompetent advokatbistand gjennom hele saksprosessen.


Trygderett og NAV-saker er komplisert og ofte skjønnsmessig. For å utnytte tiden innen klagefristens utløp, anbefales det å ta kontakt så snart som mulig etter du har besluttet å klage på vedtaket i din trygdesak og NAV-sak. Grundige forberedelser øker sjansen for å oppnå det ønskede resultat.


Dersom du har spørsmål vedrørende trygderett og din NAV-sak eller trenger advokat i Oslo og Viken er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.