Familierett - ekteskap, separasjon og skilsmisse

Familierett regulerer blant annet inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler også reglene om forholdet til barna. Eksempler på områder som reguleres av familierett er ektefellers formuesforhold under ekteskapet. I tillegg regulerer familierett også hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barnerett og barneloven regnes tradisjonelt som en del av familieretten.

Barnefordeling

Samlivsbrudd har ofte betydelige rettslige konsekvenser med hensyn til økonomi og barnefordeling. Ved separasjon eller skilsmisse kan barnefordeling og samvær være noe av det vanskeligste å bli enige om. Hvem skal ha den daglige omsorgen? Skal man dele 50/50? Hva betyr det at barneloven sikrer samværsrett? Hva innebærer foreldreansvaret? Slike problemstillinger kan være tøffe, og det lønner seg ofte å involvere en uavhengig part tidlig i prosessen.

Firmaet arbeider mye med familierett og kan veilede og bistå med den ofte kompliserte problematikk som oppstår i kjølvannet av samlivsbrudd.

Ektepakt og samboeravtale

Mange spørsmål innen familierett kan avklares på forhånd gjennom juridiske avtaler som ektepakt og samboeravtale. Slike avtaler bør opprettes før eller underveis i samlivet. Dette er en fordel fordi et samlivsbrudd gjerne har omfattende rettslige og økonomiske konsekvenser for de involverte parter.

Samboere har ikke samme lovverk i ryggen som det et ektepar har. For å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet er det derfor viktig å tegne en samboeravtale, også kalt samboerkontrakt. Dette er for å sikre verdier man tar med seg inn i forholdet, og verdier man anskaffer seg, gjennom for eksempel arv, underveis. En slik avtale sikrer også hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.

Skifteoppgjør

Skifte betyr i juridisk sammenheng «deling». Et skifte er å fordele økonomiske midler mellom to ektefeller som skal separeres/skilles. Også samboere må foreta et skifte ved brudd. Et skifte kan også være et konkursbo som skal deles mellom kreditorer.

Når det skal foretas et skifteoppgjør etter skilsmisse står man fritt til å avtale hva man vil, det er såkalt avtalefrihet ved skifteoppgjør. Samtidig er det mange som trenger hjelp fra advokat, da partene ikke blir enige. Det er dessuten et komplisert regelverk, og vi anbefaler bistand fra advokat slik at man er sikker på at man kommer rettferdig ut av et samlivsbrudd.

God kunnskap på familierett

Juridiske problemstillinger innen familierett bør overlates til erfarne advokater, for en rettferdig fordeling av formue og gjeld. Hvor barna skal bo, som innen familierett omtales som "fast bosted", skal også avklares dersom dere har felles barn. Vi bistår også med skifteoppgjør og skifterett. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med å håndtere komplisert samlivsproblematikk.

Advokat Lena Ødegård er ekspert på familierett og tar gjerne saker innen disse feltene:


Kontakt oss gjerne om du vil ha mer informasjon om juridiske spørsmål knyttet til familierett i Oslo og Akershus.