Familierett

Advokat Lena Ødegård har familierett som et av sine spesialfelt og arbeider mye med problematikk relatert til dette. Vi kan veilede og bistå i de mange ulike kompliserte situasjonene som kan oppstå i kjølvannet av et samlivsbrudd.


Familierett som juridisk område dekker flere ulike livsbegivenheter, blant annet inngåelse av ekteskap, samboerskap, separasjon og skilsmisse, samt forholdet mellom foreldre og barn. Området regulerer også ektefellers formuesforhold under ekteskapet og fordeling av felles formue dersom ekteskapet oppløses. Barnerett og barneloven regnes tradisjonelt også som en del av familieretten, det samme gjør f.eks. samboerskap, samboerkontrakt og økonomisk oppgjør mellom samboere. 


En uavhengig part i barnefordelingssaker

Samlivsbrudd har ofte betydelige rettslige følger, både med hensyn til økonomi og barnefordeling. Ved separasjon eller skilsmisse kan barnefordeling og samvær være noe av det vanskeligste å bli enige om. Hos hvem skal barna ha fast bosted? Skal man dele 50/50? Hva betyr det at barneloven sikrer samværsrett og hva innebærer foreldreansvar? Slike problemstillinger kan være tøffe, og det lønner seg ofte å involvere en uavhengig part tidlig i prosessen.


Ektepakt og samboerkontrakt 

Mange spørsmål innen familierett kan avklares på forhånd gjennom juridiske avtaler som ektepakt og samboerkontrakt. Vi anbefaler at slike avtaler opprettes i forkant av endringer i forholdet mellom partnere, for eksempel før man gifter seg eller flytter sammen, men det kan også gjøres underveis i samlivet. 


Samboere har ikke samme lovverk i ryggen som det et ektepar har. For økt økonomisk trygghet og forutsigbarhet er det derfor viktig å tegne en samboerkontrakt, også kalt en samboeravtale. Dette sikrer både verdiene den enkelte tar med seg inn i forholdet og de man anskaffer underveis, for eksempel i form av arv. En samboerkontrakt befester også hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.


Å inngå juridiske avtaler er en fordel fordi et samlivsbrudd gjerne har omfattende rettslige og økonomiske konsekvenser for de involverte parter. I begynnelsen av et forhold kan det være vanskelig å se for seg at man noensinne vil skille lag, og ektepakt eller samboerkontrakt kan virke overflødig. Når livet skjer, vil imidlertid en juridisk avtale bidra til en raskere og mindre konfliktfylt separasjon. 


Juridisk bistand ved skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

I juridisk sammenheng viser det økonomiske oppgjøret til en deling eller fordeling av verdier. Når to ektefeller skal separeres eller skilles, eller samboere skal flytte fra hverandre, vil økonomiske verdier fordeles mellom partene i et skifteoppgjør. 


Ved et økonomisk oppgjør etter separasjon eller skilsmisse foreligger det avtalefrihet, som betyr at partene står fritt til å bestemme innholdet i en egen avtale om fordeling av verdier. Et samlivsbrudd er imidlertid ofte konfliktfylt. Dersom partene ikke klarer å komme til enighet, bør det søkes bistand fra en advokat. Dersom man heller ikke da blir enige, er det en løsning å gjennomføre et offentlig skifte. Det er imidlertid en kostbar løsning som også tar lang tid. 


Regelverket rundt skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør er dessuten svært komplisert. Vi anbefaler derfor alltid å søke juridisk bistand slik at man er sikker på at man kommer rettferdig ut av et samlivsbrudd. 


Høy kompetanse på familierett

Juridiske problemstillinger innen familierett bør overlates til erfarne advokater, for å sikre en rettferdig fordeling av formue og gjeld. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med å håndtere komplisert samlivsproblematikk.


Vi har høy kompetanse innenfor familierett og tar gjerne saker innen disse feltene:


Du er velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her dersom du vil ha mer informasjon eller trenger hjelp i spørsmål knyttet til familierett i Oslo og Viken.