Barnevern og samvær etter omsorgsovertakelse

Foreldre som blir fratatt omsorgen for sine barn slik at barna plasseres i fosterhjem eller institusjon, har som den klare hovedregel rett til samvær med barna. Dette er en gjensidig rett hvor også barna har rett til samvær med sine foreldre. Samværet skal fastsettes ut fra  barnets beste. Praksis har i mange år vært restriktiv med hensyn til hvor mye samvær det skal være etter en omsorgsovertakelse. Etter at Norge har tapt flere saker i EMD og fått kritikk for sin praksis rundt samvær etter omsorgsovertakelse, ser man nå at foreldre og barn får hyppigere samvær med hverandre i mange saker. Dette er også ofte i samsvar med barnas egne ønsker. Samværet skjer under tilsyn i de sakene hvor dette anses nødvendig og begrunnes ut fra barnas beste og deres sikkerhet. 


Advokatbistand i saker om samvær etter omsorgsovertakelse

Samværets omfang etter en omsorgsovertakelse fastsettes samtidig som omsorgsovertakelsen er et faktum. Dersom man ikke får tilbake omsorgen for barna, kan man likevel få mer samvær både ved en overprøving nå, men også etterhvert som tiden går og barna blir eldre. Saken skal da behandles på nytt i fylkesnemnda  som første instans. 

Det er viktig å ta kontakt med en dyktig og erfaren advokat dersom du ønsker mer samvær, slik at man får satt i gang prosessen. Advokat Lena Ødegård har god kjennskap til barnevernlovens regler og kan yte rådgiving og bistand i alle typer barnevernssaker. Vi har hjulpet et stort antall fornøyde klienter i en årrekke. 


Les mer om barnevernssaker her.

 

Fri rettshjelp i barnevernssaker

I saker der samvær etter omsorgsovertakelse skal behandles, gis det i stor utstrekning gratis advokat (fri rettshjelp). Så snart det er satt i gang forberedelser til sak for fylkesnemnda har man krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekt og formue. Advokat Lena Ødegård gir fri rettshjelp. Les mer om dette her.


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her for mer informasjon om hvordan du kan få hjelp i din barnevernssak.