Barnevernssaker og omsorgsovertakelse

Barnevernssakene er et juridisk område som i særlig stor grad er preget av vonde følelser. Ingen barnevernssaker er like. Dersom barneverntjenesten mener at den omsorgen barna får av sine foreldre ikke er god nok, risikerer man å bli fratatt omsorgen. En omsorgsovertakelse er noe av det verste som kan skje foreldrene. Derfor anbefaler vi at du kontakter en advokat allerede etter den første telefonen fra barnevernet. Advokaten din kan være med i møter og være en god støtte gjennom en vanskelig prosess. Vi sørger for at du får ivaretatt dine rettigheter både under undersøkelsessaken og ved eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene.

 

Barnevernloven skal sikre gode oppvekstvilkår og en trygg omsorgssituasjon

Barnevernloven har barns oppvekstvilkår og omsorgssituasjon i fokus, og har som hovedmål å sikre at barn får den omsorgen de har krav på. Alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Alle tiltak som gjøres i barnevernssakene skal ta hensyn til hva som er til det hvert enkelte barns beste. 


For de som havner i konflikt med barnevernet kan en barnevernssak oppleves ubehagelig og inngripende. Det er mange og sterke følelser involvert. Barnevernssaker er i de fleste tilfeller svært vanskelige og ofte langvarige. I tillegg preges barnevernssakene ofte av et høyt konfliktnivå. 

 

Barnets beste er helt avgjørende

Barnevernets jobb er å ivareta barns interesser og sikre at barn får forsvarlig omsorg. Derfor vil alltid barnets beste være en grunnleggende faktor i disse sakene.

 

Innledende bekymringsmelding

Barnevernssaker starter ofte med at noen sender inn en bekymringsmelding. Barnevernet har plikt til å undersøke alle bekymringsmeldinger som kommer inn, også dersom varsler velger å være anonym. Som følge av bekymringsmeldingen vil barnevernet opprette en undersøkelsessak. Denne saken kan henlegges uten tiltak dersom det ikke avdekkes bekymringsverdige forhold. Er det grunn til videre oppfølging vil barnevernet gå inn og iverksette hjelpetiltak eller ta saken til videre behandling. 

 

Behandlingen av en barnevernssak i domstolene

Dersom barnevernet mener at barnet utsettes for omsorgssvikt, og at hjelpetiltak ikke vil forbedre barnets omsorgssituasjon, skal saken behandles av fylkesnemnda. I noen tilfeller flyttes barna ut fra hjemmet ved at det fattes et akuttvedtak før saken behandles av nemnda. 


Selv om barnevernet mener at foreldrene ikke gir barnet tilstrekkelig omsorg, er ikke alltid fylkesnemnda enig i dette. Dersom saken skal føres i fylkesnemnda kan det derfor være avgjørende med en god advokat, for å sikre at saken blir riktig behandlet og tilstrekkelig belyst på alle områder.


Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om at barna skal flyttes ut fra hjemmet, kan saken ankes inn for tingretten til rettslig prøving. Taper man også i tingretten, kan saken i noen tilfeller tas inn for behandling i lagmannsretten.

 

Foreldrenes rett til samvær etter omsorgsovertakelse

Foreldre og barn har som det klare utgangspunkt rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse, såfremt dette ikke strider mot barnets beste. Ved fastsettelse av samvær vil det være verdifullt å kunne rådføre seg med en erfaren advokat med god kjennskap til bestemmelsene i barnevernloven. Les mer om samvær etter omsorgsovertakelse her.

 

Barnevernssaker kan gi rett til gratis advokatbistand

Barnevernssaker gir i stor utstrekning rett til fri rettshjelp, som i praksis betyr gratis advokathjelp. Dette kravet gjelder uavhengig av inntekt og formue. Vanligvis trer rettigheten i kraft umiddelbart etter at barnevernet har satt i gang forberedelser til sak for fylkesnemnda. Man kan også ha rett til fri rettshjelp på et tidligere stadium. Vi kan gi råd om hvilke rettigheter som gjelder i din sak.

 

Uavhengig og erfaren advokat i barnevernssaker over hele Norge

Advokat Lena Ødegård har i en årrekke bistått klienter over hele Norge i deres barnevernssaker. Vi har god kompetanse på alle juridiske områder som faller inn under familieretten, og yter bistand tilpasset forholdene som foreligger i din barnevernssak. Blant annet kan vi bistå i kontakten med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt klagesaker i tingretten og lagmannsretten.


I forbindelse med barnevern og barnevernssaker kan det lønne seg å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen. Dette fordi det er viktig at saken opplyses på en balansert måte fra et tidligst mulig tidspunkt. Da har man mulighet for å tilrettelegge for forebyggende hjelpetiltak innen det utvikler seg til for eksempel en omsorgsovertakelse. I barnevernssaker er det viktig å ha en dyktig og erfaren advokat som hindrer overkjøring av deg og dine interesser. Advokat Lena Ødegård har inngående kunnskap om barnevernloven og kan yte kompetent rådgiving og bistand i barnevernssaker. Firmaet har hjulpet et stort antall fornøyde klienter i en årrekke. 

 

For oss er det avgjørende å alltid bevare et saklig overblikk over perspektiver og individuelle forhold i hver enkelt sak. Eksempelvis bistår vi ofte klienter i bygder eller på mindre steder, som ønsker seg en utenforstående og objektiv advokat som ikke er farget av forutinntatte meninger og rykter.

 

Ta kontakt for en innledende samtale i din barnevernssak

Har du behov for en advokat med lang erfaring og god kjennskap til barnevernloven og barnevernssaker? Advokat Lena Ødegård arbeider mye med disse sakene og tilbyr juridisk bistand på dette området. 


Du er velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her for en innledende samtale om hvordan du best kan hjelpes med din barnevernssak.