Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at utgiftene til juridisk hjelp og bistand betales helt eller delvis av staten. Dette er som hovedregel en ordning for de med lav inntekt, men i visse typer saker er fri rettshjelp tilgjengelig for alle. Advokat Lena Ødegård innvilger fri rettshjelp dersom du faller inn under statens inntekts- og formuesgrenser. 

 

Fri rettshjelp i saker uavhengig av inntekt og formue

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i ulike saker, for eksempel i barnevernssaker, ved mishandling i hjemmet, når et voldsoffer som går til erstatningssøksmål mot gjerningspersonen, i overgrepssaker, familievoldssaker, i saker om tvangsekteskap og i bistandsadvokatoppdrag.


Hovedregelen er gratis advokatbistand i disse sakene. I straffesaker vil du normalt ha rett til forsvarer på det offentliges bekostning.

 

Områder der fri rettshjelp er behovsprøvet

Du kan også få fri rettshjelp på flere andre rettslige områder, men dette vil avhenge av din inntekt og formue. Fra 1. januar 2022 ble inntektsgrensene for første gang på mange år økt og de ble justert på nytt fra 1. januar 2023. Kravet er nå at en enslig må ha en bruttoinntekt på under kr. 350.000 per år og en formue lavere enn kr. 150.000, bolig ikke medregnet. For ektefeller og samboere er den årlige inntektsgrensen brutto samlet kr. 540.000,-. Har du inntekt og formue under disse grensene, vil advokatens salær bli dekket av det offentlige, med fradrag av en egenandel som du må betale selv. Denne er pr. nå kr. 1.215 i saker som gir fritt rettsråd og kr. 9.720 i saker som gir fri sakførsel.


Typiske saker som kvalifiserer for fri rettshjelp med behovsprøving er skilsmisseoppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, barnevernssaker og klagesaker på trygderettens område.

 

Fritt rettsråd og fri sakførsel

Fri rettshjelp kalles fritt rettsråd når saken ikke havner i domstolen og fri sakførsel når saken behandles av en domstol. Dersom du har en hjem- eller innboforsikring vil denne i noen tilfeller dekke vesentlige deler av ditt advokatsalær. 

 

Du er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon om retten til fri rettshjelp. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med saker som gir rett til fri rettshjelp og tilbyr rådgivning og bistand som en del av fri rettshjelp. Firmaet kan hjelpe deg å vurdere om du er kvalifisert til fri rettshjelp eller ikke.


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her for mer informasjon om fri rettshjelp i Oslo og Viken.


Les omtaler av firmaet her og i Google Min Bedrift.