Bør du skrive fremtidsfullmakt?

Etter at vergemålsloven åpnet opp for fremtidsfullmakter har dette blitt mer og mer populært. De fleste synes det er mye bedre å velge sin egen private fullmektig enn at Statsforvalteren skal opprette en offentlig verge. Dersom du er opptatt av å selv kunne bestemme hvem som skal representere deg den dagen du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, er det sterkt å anbefale at du skriver en fremtidsfullmakt. Og gjør det før det er for sent! 

Hvem kan skrive fremtidsfullmakt?

Alle som har fylt 18 år og som forstår betydningen av hva en fremtidsfullmakt er kan skrive fremtidsfullmakt.

Hvem skal du velge som min fullmektig?

Når du skal skrive en fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal representere deg. De fleste velger en av sine nærmeste som for eksempel kan være ektefelle, samboer eller barn. Fullmektigen må ha fylt 18 år. Det kan også være lurt sette inn en stedfortreder for din fullmektig dersom denne skulle bli forhindret i å representere deg.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Du står temmelig fritt til bestemme innholdet i en fremtidsfullmakt og hvor vid fullmakt din fullmektig skal ha. Den kan omfatte både personlige og økonomiske forhold. Selve det konkrete innholdet kan det være lurt å drøfte med advokat, slik at du får innspill til hva som er fornuftig å ha med. Dette slik at fullmektigen ikke vil møte på problemer når fremtidsfullmakten trer i kraft. Husk på at det gjelder visse formkrav for at fremtidsfullmakten skal bli gyldig, for eksempel at det kreves vitneunderskrifter.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred. Det er som hovedregel en lege som vurderer om du har kommet i en slik tilstand.  

Hva er fullmektigens oppgaver og plikter?

Fullmektigen skal handle i samsvar med fullmakten, og fremme dine interesser og rettigheter i samsvar med fremtidsfullmaktens innhold. Fullmektigen skal holde dine midler adskilt fra sine egne, og ta vare på dokumentasjon om de avgjørelser som tas på vegne av deg. 

Kan du endre din fremtidsfullmakt?

Du kan endre din fremtidsfullmakt når som helst så lenge du er i stand til forstå betydningen av dette. 

Bør en advokat sette opp din fremtidsfullmakt?

Du kan selv skrive en fremtidsfullmakt, men det er viktig at du tenker grundig gjennom innholdet. Her kan en advokat hjelpe deg slik at du får med alle de forhold som er viktige å få nedtegnet. Det er endel instanser som oppleves som vanskelige å forholde seg til for en fullmektig. Det er derfor ekstra viktig at fremtidsfullmaktens innhold er tilstrekkelig og klar, slik at din fullmektig slipper å støte på unødvendige problemer. Du må også passe på at alle formkrav er oppfylt for å unngå at fremtidsfullmakten din blir ugyldig.

 

Jeg arbeider mye med fremtidsfullmakter og hjelper deg gjerne. Du er velkommen til å kontakte meg her.