Barnefordeling, foreldreansvar, fast bosted og samvær

Et av de aller vanskeligste og mest sensitive aspektene ved et samlivsbrudd, er å finne en god ordning for hvor barna skal ha fast bosted, altså hvor barna skal bo. Ofte er det mange følelser i sving for de involverte, og barnefordeling kan både være juridisk, emosjonelt og økonomisk krevende. Likevel er det viktig at man klarer å sette egne interesser til side og ha barnets beste i fokus gjennom hele prosessen, for å komme frem til en løsning som først og fremst gagner dem. 

 

Barnebidrag vil også kunne være et tema, men dette er ikke et moment i vurderingen rundt barnets beste.


I saker som omhandler barnefordeling, fast bosted, samværsrett og foreldreansvar for barna, anbefaler vi at du involverer en advokat så tidlig som mulig i prosessen. Dette fordi avgjørelser som tas på et tidlig tidspunkt i saken ofte får stor innvirkning på det endelige utfallet. 


Fordeling av foreldreansvaret 

Å ha foreldreansvar betyr at man er med på å ta de større avgjørelsene i barnets liv. Barnelovens utgangspunkt er at begge foreldrene har foreldreansvar for barnet. Når foreldreansvaret er delt, betyr dette at disse avgjørelsene må tas i fellesskap. Dersom foreldrene ikke klarer å samarbeide, må det vurderes om bare den ene skal ha foreldreansvaret alene. Blir man ikke enig om en slik løsning, er det lurt å kontakte en advokat for å få hjelp til å løse saken. Det er ikke barnets beste at det stadig oppstår konflikter mellom to foreldre som ikke kan samarbeide.  


Fastsettelse av fast bosted for barna

Å bestemme hvor barna skal ha fast bosted er et betydelig element i en barnefordelingssak. Tidligere het dette daglig omsorg. For noen fungerer det utmerket om barna bor annenhver uke hos hver forelder. Dette er en såkalt 50/50-ordning eller delt fast bosted. For andre passer det beste at barnet bor hos én forelder og tilbringer annenhver helg hos den andre. Når barnet har fast bosted hos den ene forelderen, er det mer og mer vanlig at den andre har en utvidet samværsrett. Dette kan f.eks. løses ved at helgene samværet gjennomføres i utvidede helger. Hvis foreldrene derimot flytter langt fra hverandre etter samlivsbruddet, kan det være urimelig å kreve at barnet skal reise frem og tilbake på jevnlig basis. Da vil det være mer aktuelt at samværsretten fastsettes slik at barnet har mer samvær med den andre i feriene. 


I enkelte tilfeller vil det også være aktuelt at samværsrett nektes og at barnet bare tilbringer tid hos én forelder. Dette fordi den andre forelderen ikke ønsker samvær, eller fordi det ikke er til barnets beste at det fastsettes samværsrett. 

 

Alltid barnets beste i fokus

Barneloven slår fast at alle avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samværsordninger for barnet skal fattes på bakgrunn av hva som er til barnets beste. Dette vil derfor alltid ligge til grunn når saker som omhandler barnefordeling skal behandles. 


Hvilken avgjørelse som totalt sett vil være til barnets beste vil avhenge av flere faktorer. Det er viktig å se situasjonen helhetlig og være konstruktiv, og huske på at et godt samarbeid mellom foreldre gir det beste resultatet for barna. Eksempler på forhold som kan påvirke utfallet av saken er:

  • foreldrenes kapasitet og omsorgsevne
  • barnets tilknytning til foreldrene 
  • barnets alder
  • barnets egen mening
  • barnets tilknytning til venner og nærmiljø
  • samarbeidet mellom foreldrene
  • søsken og familie
  • geografisk avstand
  • samværssabotasje

Foreldrenes ønsker kommer i andre rekke

Ettersom barnets beste er det helt sentrale i saker som dreier seg om barnefordeling, foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, er det viktig at foreldrene forsøker å sette egne interesser i andre rekke. Det vil likevel alltid arbeides for å komme frem til en løsning som alle involverte parter kan leve med.


Fordi det er en rekke forhold som spiller inn, vil hva som er barnets beste variere fra familie til familie. 

 

Barnets medbestemmelsesrett

Barneloven § 31 og Barnekonvensjonen artikkel 12 regulerer barnets rett til å bli hørt i saker som omhandler eget ve og vel. Dersom barnet er over syv år har det rett til å få fremlegge sin mening i saker av personlig betydning. Slike saker er jo nettopp barnefordelingssaker,  foreldreansvar, hvem barnet ønsker å bo hos og hvor mye samvær barnet ønsker. Også barn under syv år kan bli hørt. Når barnet er over tolv år skal det legges stor vekt på barnets egen mening. 


Det er følsomt å involvere barn i disse sakene og barn skal aldri måtte velge den ene forelderen fremfor den andre. Dersom barnet ikke tydelig og uoppfordret gir uttrykk for egen mening er det derfor å foretrekke om foreldrene finner en løsning uten at barnet må involveres. Dersom saken må behandles i domstolen skal imidlertid barnet alltid høres. 

 

Fokus på å inngå forlik

Sakene om barnefordeling behandles litt særskilt i domstolen, fordi det er et spesielt stort fokus på å få til et forlik. Loven pålegger partene å mekle på familievernkontoret før saken kan bringes inn for retten. Når saken behandles i retten, er både dommeren og andre involverte parter pålagt å forsøke og komme frem til en løsning i minnelighet. 


Det avholdes opptil flere uformelle rettsmøter underveis i saksbehandlingen. Som oftest vil det oppnevnes en sakkyndig som snakker med begge foreldrene og barna. Det er den sakkyndiges oppgave å finne ut om barnet har egne ønsker knyttet til foreldreansvar, hvor de skal ha fast bosted og omfanget av samværsrett. Den sakkyndige er til stede i retten, vil komme med råd underveis og kan veilede foreldrene ved behov. 


Dersom man ikke lykkes i å komme frem til et forlik, må saken behandles på vanlig måte. Den sakkyndige vil da komme med sine anbefalinger og saken avgjøres ved at det avsies en dom.

 

Kontakt advokat i saker om barnefordeling, foreldreansvar, fast bosted og samværsrett

Å søke advokatbistand i barnefordelingssaker bidrar som regel til at man lettere kommer frem til en løsning som er til det beste for barnet. Dette er spesielt aktuelt når konfliktnivået mellom foreldrene er høyt. 


I en prosess i domstolen er det alltid det beste å la seg bistå av advokat som har omfattende og bred erfaring med slike saker. Da kan det ytes kompetent rådgivning og bistand, og man får verdifull støtte i en krevende og sensitiv situasjon. Advokat Lena Ødegård er svært erfaren på jussen i disse sakene, men har også stort fokus på de menneskelige aspektene hos klientene.    


Kontakt oss gjerne om du vil ha mer informasjon om juridiske spørsmål knyttet til barnefordeling i Oslo og Viken.