Barnefordeling - Hvor skal barnet bo?

Hvor barna skal bo er ofte det vanskeligste etter et samlivsbrudd. Det er mange følelser involvert for alle parter, men det er viktig å ha barnas beste i fokus. Barnefordeling kan være juridisk, emosjonelt og økonomisk krevende. Det er lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen, da avgjørelser man tar tidlig kan påvirke utfallet i sakene som dreier seg om barnefordeling, fast bosted og den daglige omsorgen av barna.

Barnefordeling - barnets beste

Barneloven slår fast at alle avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo (fast bosted) og samvær, og behandlingen av disse sakene, først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet.

Det skal tas hensyn til flere faktorer ved barnefordeling, bla. tilknytning til nærmiljø, samarbeid mellom foreldre, søsken, foreldrenes kapasitet og omsorgsevne, geografisk avstand med mer. I barnefordelingssaker er det viktig å se situasjonen helhetlig og å være konstruktiv. Best mulig samarbeid mellom foreldre gir det beste resultatet for barna.

Barnets beste er altså det helt sentrale i sakene som dreier seg om barnefordeling. Noen velger annenhver helg eller annenhver uke, også kalt 50/50-ordning eller delt fast bosted når det skal avgjøres hvor barnet skal bo. Det er av mindre betydning hva som er til det beste for mor eller far. Fokuset er barnets aktuelle situasjon, og hvordan situasjonen vil være på sikt. Selv om barnets ve og vel er det avgjørende, er det også viktig å komme frem til en løsning som alle involverte parter kan leve med.

Barnefordeling dreier seg altså om å løse problemer som delt fast bosted, samværsrett og samværssabotasje. Et annet tema ved barnefordeling er barnebidrag, men det er viktig å merke seg at ved barnets beste vurderingen vil slike hensyn ikke bli tatt.

Det er viktig at foreldrene har barnets beste i fokus når de bestemmer seg for en løsning og forsøker å sette egne interesser i andre rekke.

Barnefordeling - Fokus på å inngå forlik

Sakene om barnefordeling behandles litt spesielt i domstolen. Det er et stort fokus på å få til et forlik. Loven pålegger partene å mekle på familievernkontoret før saken kan bringes inn for retten. Når saken behandles i retten, er både dommeren og andre involverte parter pålagt å forsøke å komme frem til en løsning i minnelighet. Det avholdes uformelle rettsmøter, ofte flere i samme sak, og man kan forsøke ulike ordninger underveis. Det oppnevnes stort sett alltid en sakkyndig som snakker med begge foreldrene og barna dersom disse er over 7 år. Den sakkyndige er til stede i retten, og vil underveis komme med sine råd og vil også veilede foreldrene ved behov.
Dersom man ikke lykkes i å komme frem til et forlik, blir saken behandlet på vanlig måte, hvor den sakkyndige kommer med sine anbefalinger og det avsies en dom.

Kontakt advokat i sak om barnefordeling

Erfaringen viser at når konfliktnivået mellom foreldrene er høyt bør man søke advokatbistand. Dette bidrar ofte til at man lettere får løst saken om barnefordeling til det beste for barnet. I en prosess i domstolen er det alltid det beste å la seg bistå av advokat, og omfattende og bred erfaring med disse sakene. Dette innebærer at det kan ytes kompetent rådgivning og bistand.

 

Kontakt oss gjerne om du vil ha mer informasjon om juridiske spørsmål knyttet til barnefordeling i Oslo og Akershus.