Arv, arveoppgjør og skifteoppgjør

Når noen dør skal det foretas et arveoppgjør etter avdøde, også kalt skifteoppgjør eller dødsboskifte. Dette betyr at avdødes eiendeler skal fordeles mellom arvingene. Hvem som er arvinger og hvordan verdiene fordeles følger av arvelovens bestemmelser. Dersom avdøde etterlater seg testament vil dette i de fleste tilfeller gå foran arvelovens regler. 


Uskiftet bo 

Når avdøde var gift eller samboer kan ektefelle og samboer sitte i uskiftet bo. Ektefelles rettigheter er sterkere enn samboers rettigheter. Dersom avdøde etterlater seg særkullsbarn må disse samtykke til uskiftet bo. Dette gjelder for både ektefeller og samboere, noe ikke alle er klar over. Et samtykke kan gjøres på forhånd eller etter dødsfallet. Det er viktig at man tenker grundig gjennom innholdet i et samtykke, slik at både gjenlevende og arvingenes rettigheter ivaretas. Det kan for eksempel være lurt å sette noen begrensninger for hva gjenlevende skal kunne foreta seg for å unngå at arven etter avdøde blir  mindre enn forventet. 

 

Privat skifte av dødsbo ved dødsfall

Privat skifte innebærer at arvinger selv tar hånd om dødsboet og arveoppgjøret. De overtar også ansvaret for avdødes gjeld. Arvingene fordeler verdiene etter avdøde og gjør opp dødsboet uten hjelp fra tingretten. En av arvingene får gjerne fullmakt fra de andre arvingene til å håndtere det praktiske rundt selve skifteoppgjøret. En av fordelene med privat skifte er at arvingene selv kan bestemme over boet og verdiene. Også når dødsboet skiftes privat er det også vanlig å få hjelp fra advokat, spesielt dersom det er snakk om litt  kompliserte dødsboer med større verdier. 

 

Offentlig skifte av dødsbo ved dødsfall

Offentlig skifte innebærer at domstolen tar hånd om dødsboet og arveoppgjøret. Dette fordi  for eksempel ingen av arvingene tar ansvar for avdødes gjeld, ved uenighet mellom arvingene eller hvor en av kreditorene krever det. Ved offentlig skifte oppnevnes det en bostyrer som ordner det praktiske ved dødsboet og tar nødvendige avgjørelser. Dette betyr at arvingene selv mister råderetten over dødsboet og ikke kan ta avgjørelser selv. Det er vanlig at bostyrer innkaller til et forberedende møte med arvingene for å finne ut hva de er enige og uenige om og veien videre om hvordan dødsboet skal behandles planlegges. De fleste ønsker hjelp og bistand fra advokat i denne prosessen og dette er en stor fordel. 

 

Viktige lover relatert til arv, arveoppgjør og skifteoppgjør.

Den viktigste loven i forbindelse med arveoppgjør og skifteoppgjør er nå arveloven. Skifteloven fra 1930 ble opphevet 1. januar 2021. Det er tingretten som behandler arveoppgjørene og skifteoppgjørene dersom det blir nødvendig med offentlig skifte. 

 

Hjelp til å gjøre opp et dødsbo

Et dødsbo kan være komplisert å gjøre opp og det oppstår ofte uenighet mellom arvingene. Det samme gjelder der avdøde etterlater seg ektefelle, samboer og særkullsbarn. Det er lurt å få hjelp fra advokat til å gjøre opp dødsboet. Dette for å inngå klare avtaler som det ikke kan stilles spørsmålstegn ved senere. I tillegg kan det være forebyggende å få hjelp fra advokat for å å unngå stridigheter om arveoppgjøret og skifteoppgjøret mellom de involverte partene. 


Lang erfaring med arveoppgjør og skifteoppgjør

Har du behov for en advokat med lang erfaring og god kjennskap til regelverket rundt arveoppgjør og skifteoppgjør? Advokat Lena Ødegård har lang erfaring innen dette rettsområdet. Arverett og skifteoppgjør kan være komplisert og det er selvfølgelig viktig at det skjer en riktig fordeling av avdødes verdier. 


Dersom du har spørsmål om arveoppgjør og skifteoppgjør av dødsbo eller trenger advokat i Oslo og Viken er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.