Bistandsadvokat - ivaretar offerets interesser

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar fornærmedes (offerets) interesser i en straffesak under hele prosessen, fra overgrep eller vold har funnet sted og til saken er avsluttet. Bistandsadvokaten hjelper også til med andre juridiske spørsmål som er naturlig i forbindelse med en sak. Videre skal bistandsadvokaten sørge for at den psykiske påkjenningen blir minst mulig for fornærmede. En bistandsadvokat skal også hjelpe fornærmede gjennom samtaler og skaffe informasjon.

 

Bistandsadvokatens oppgaver utføres både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak. Bistandsadvokatene fremmer også krav om oppreisning og/eller erstatning på vegne av fornærmede.

 

Når inntrer retten til å få en bistandsadvokat?

Bistandsadvokat oppnevnes for visse type krenkelser, herunder voldtekt, seksuelle overgrep, familievold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Barn som er utsatt for vold eller er vitne til vold i hjemmet har rett til egen bistandsadvokat.

Retten til å få bistandsadvokat inntrer før anmeldelse har funnet sted. Dette betyr at den fornærmede kan få bistandsadvokat såfremt en mener at en er utsatt for en handling som gir rett til slik advokathjelp.


En bistandsadvokat bør kontaktes med en gang. Dette for å sikre en best mulig saksbehandling slik at dine rettigheter blir ivaretatt så tidlig som mulig. På den måten sørges det blant annet for at innsamling av nødvendig dokumentasjon blir igangsatt umiddelbart.

 

Hva koster en bistandsadvokat?

Det offentlige betaler advokatsalæret. Fornærmede har derfor ingen utgifter knyttet til det å ha en bistandsadvokat.

 

Trenger du en bistandsadvokat?

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring som bistandsadvokat. I disse sakene er det viktig at advokaten ser mennesket oppi det hele, og har tid til å samtale med fornærmede. Advokat Lena Ødegård setter av god tid til klientsamtaler i disse tilfellene.


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her for mer informasjon om retten til bistandsadvokat i Oslo og Viken.