Rettshjelp

Rettshjelp er som hovedregel tilgjengelig for de med lav inntekt, men for alle i visse typer saker.Firmaet innvilger rettshjelp dersom du er kvalifisert.

Rettshjelp i saker uten behovsprøving.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i ulike saker, herunder i saker om barnevern, kvinnemishandling, voldsoffer som går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen, i overgrepssaker, familievoldsaker, i saker om tvangsekteskap og bistandsadvokatoppdrag. Hovedregelen er gratis advokatbistand i disse sakene. I straffesaker vil du normalt ha rett til forsvarer på det offentliges bekostning.

Rettshjelp i saker med behovsprøving.

Typiske saker som kvalifiserer for fri rettshjelp er skifteoppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse/utkastelse av leieforhold og klagesaker på trygderettens område. For disse sakstypene er rettshjelp behovsprøvet og tilgjengelig for deg som har en brutto inntekt under kr. 246.000 per år. Rettshjelp er også tilgjengelig for ektefeller og andre som lever sammen. Da er inntektsgrensen samlet brutto kr. 369.000,- pr. år. Salæret dekkes da av det offentlige, med fradrag av en egenandel.

Rettshjelp - fritt rettsråd og fri sakførsel

Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler pr. i dag en egenandel på kr. 995,-. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av advokatens salær, men maksimalt kr. 4.975,-.

Ta kontakt for rettshjelp

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med rettshjelp og tilbyr rådgivning og bistand som en del av rettshjelp. Rettshjelp betyr at utgiftene betales helt eller delvis av staten, og kriteriene for å få denne typen rettshjelp er noe kompliserte og er blant annet avhengig inntektsforhold, formue og rettsområde. Firmaet kan hjelpe deg å vurdere om du er kvalifisert til rettshjelp eller ikke.