Boligrett

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til boligrett? Advokatfirmaet har nettopp slik lang erfaring innen rettsområdet boligrett. Advokat Lena Ødegård tilbyr juridisk bistand på dette området takket være omfattende kunnskap om dette regelverket.

Boligrett er et juridisk fagområde som behandler forskjellige temaer tilknyttet "retten til å bo". Med bolig menes husrom som fullt ut, eller for en ikke helt ubetydelig del skal brukes til beboelse. Med lokale menes i denne loven annet husrom enn bolig. Eksempler på juridiske problemstillinger knyttet til boligrett er retten til å bo, enten man leier, har kjøpt en borettslagsbolig, eier en boligseksjon eller annen fast eiendom. Aktuelle saker innen boligrett kan være tvister om skyldig husleie, mangler og krav til husvære, opphør og tilbakelevering av husrom, seksjonering, o.s.v.

Boligrett - husleie, utkastelse og oppsigelse

Advokat Lena Ødegård kan hjelpe til med juridiske problemstillinger som mangler ved bolig, problemstillinger relatert til husleie, utkastelse og oppsigelse.
Indeksregulering av husleie kan foretas når en av partene krever det, tidligst ett år etter siste leiefastsetting og med minst èn måneds skriftlig varsel. Regulering av gjengs husleie kan foretas tre år etter forrige leiefastsettelse, med unntak av øking etter konsumprisindeks. For å få hjelp av namsmyndighetene til tvangsfravikelse av bolig kreves det at man har alminnelig tvangsgrunnlag. Dette kan man få ved å klage leietaker inn for forliksråd eller husleietvistutvalget og få rettskraftig forlik eller avgjørelse der.

For at en utleier skal kunne si opp en husleieavtale må det foreligge saklig grunn for oppsigelsen. Mislighold av leieavtalen kan være en saklig grunn. Husleieloven stiller en rekke formkrav til utleiers oppsigelse. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med dette og kan bistå i slike saker. Firmaet bistår både utleier og leietaker i saker relatert til boligrett.

Velkommen til Advokat Lena Ødegård.