Barnevern

Ingen barnevernssaker er like. Dette er et juridisk område som i særlig stor grad er preget av vonde følelser. Vi anbefaler deg å kontakte advokat allerede fra første telefon fra barnevernet, som kan være med deg i møter og hjelpe deg gjennom en vanskelig prosess. På den måten får du ivaretatt dine rettigheter under undersøkelsessaken og under en eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene.


Prosessen i en barnevernsak

Barnevernets jobb er å ivareta barnas interesser, og å sikre at barn får forsvarlig omsorg. Barnets beste er grunnleggende i disse sakene.

Bekymringsmelding i en barnevernsak

En barnevernsak starter ofte med en bekymringsmelding. En slik melding kan også være anonym, men barnevernet har likevel plikt til å undersøke den. Barnevernet oppretter etter en bekymringsmelding en undersøkelsessak. Deretter kan saken henlegges uten tiltak, eller barnevernet går inn og yter hjelpetiltak.

Behandlingen av en barnevernsak i domstolene

Dersom barnevernet mener at barnet utsettes for omsorgssvikt, og at hjelpetiltak ikke vil avhjelpe barnets omsorgssituasjon, skal saken behandles av fylkesnemnda. I noen tilfeller flyttes barna ut fra hjemmet ved at det fattes et akuttvedtak før saken behandles av fylkesnemnda. Selv om barnevernet mener at foreldrenes omsorg ikke er god nok, er ikke fylkesnemnda alltid enig i dette. Her er det viktig at man har en god advokat, slik at saken blir godt belyst og tilstrekkelig opplyst på alle områder.
Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om at barna skal flyttes ut fra hjemmet, kan saken ankes inn for tingretten til rettslig prøving. Taper man også i tingretten, vil noen av sakene også tas inn for behandling av lagmannsretten.

Samvær i en barnevernsak

Foreldre og barn har som det klare utgangspunkt rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse,

der dette ikke strider mot barnets beste. Også ved fastsettelse av samvær er det viktig med en erfaren advokat med god kjennskap til bestemmelsene i barnevernloven.Gratis advokat i barnevernsaker

Barnevernsaker gir i stor utstrekning rett til

gratis advokat (fri rettshjelp).

Straks barnevernet har satt i gang forberedelser til sak for fylkesnemnda har man krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp i en barnevernsak har man krav på uavhengig av inntekt og formue. Man kan også ha rett til fri rettshjelp på et tidligere stadium i en barnevernsak, og dette kan advokat Lena Ødegård gi deg mer informasjon om.

Vi tar barnevernsaker i hele Norge

Innen barnevern har firmaet i en årrekke bistått en lang rekke fornøyde klienter med deres barnevernsak. Firmaet sørger for en kompetent behandling av din konkrete barnevernsak, og bevarer et saklig overblikk over perspektivene i nettopp din barnevernsak. Mange som bor på mindre steder og i bygder ønsker seg gjerne en utenforstående og objektiv advokat som ikke er farget av forutinntatte meninger og rykter.

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du har en barnevernsak

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til barnevern og barnevernsaker? Advokat Lena Ødegård tilbyr juridisk bistand på dette området takket
være omfattende kunnskap om barnevernloven. Firmaet yter bistand i kontakten med
barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt
klagesaker i tingretten og lagmannsretten.

Har du behov for en advokat med god kompetanse innen barnevern og barnevernsak? Ta kontakt med Advokat Lena Ødegård her.

Klikk her for å lese omtaler om firmaet.