Barnevern

Barnevern er et juridisk område som i særlig stor grad er preget av vonde følelser. Ingen barnevernssaker er like. Derfor anbefaler vi at du kontakter en advokat allerede etter den første telefonen fra barnevernet. Advokaten din kan være med i møter og være en god støtte gjennom en vanskelig prosess. Vi sørger for at du får ivaretatt dine rettigheter både under undersøkelsessaken og ved eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene.


Advokat Lena Ødegård har mye erfaring med bistand under barnevernssaker. Kontakt oss for en samtale om hvordan vi kan bistå deg i din situasjon.

 

Barnets beste er helt avgjørende

Barnevernets jobb er å ivareta barns interesser og sikre at barn får forsvarlig omsorg. Derfor vil alltid barnets beste være en grunnleggende faktor i disse sakene.

 

Innledende bekymringsmelding

Barnevernssaker starter ofte med at noen sender inn en bekymringsmelding. Barnevernet plikter å undersøke alle bekymringsmeldinger som kommer inn, også dersom varsler velger å være anonym. Som følge av bekymringsmeldingen vil barnevernet opprette en undersøkelsessak. Denne saken kan henlegges uten tiltak dersom det ikke avdekkes bekymringsverdige forhold. Er det grunn til videre oppfølging vil barnevernet gå inn og iverksette hjelpetiltak eller ta saken til videre behandling.

 

Behandlingen av en barnevernssak i domstolene

Dersom barnevernet mener at barnet utsettes for omsorgssvikt, og at hjelpetiltak ikke vil forbedre barnets omsorgssituasjon, skal saken behandles av fylkesnemnda. I noen tilfeller flyttes barna ut fra hjemmet ved at det fattes et akuttvedtak før saken behandles av nemnda. 


Selv om barnevernet mener at foreldrene ikke gir barnet tilstrekkelig omsorg, er ikke alltid fylkesnemnda enig i dette. Dersom saken skal føres i fylkesnemnda kan det derfor være avgjørende med en god advokat, for å sikre at saken blir riktig behandlet og tilstrekkelig belyst på alle områder.


Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om at barna skal flyttes ut fra hjemmet, kan saken ankes inn for tingretten til rettslig prøving. Taper man også i tingretten, kan saken i noen tilfeller tas inn for behandling i lagmannsretten.

 

Foreldres rett til samvær etter omsorgsovertakelse

Foreldre og barn har som det klare utgangspunkt rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse, såfremt dette ikke strider mot barnets beste. Ved fastsettelse av samvær vil det være verdifullt å kunne rådføre seg med en erfaren advokat med god kjennskap til bestemmelsene i barnevernloven. Les mer om barnevernloven og hvordan vi kan bistå her.

 

Barnevernssaker kan gi rett til gratis advokatbistand

Barnevernssaker gir i stor utstrekning rett til fri rettshjelp, som i praksis betyr gratis advokathjelp. Dette kravet gjelder uavhengig av inntekt og formue. Vanligvis trer rettigheten i kraft umiddelbart etter at barnevernet har satt i gang forberedelser til sak for fylkesnemnda. Man kan også ha rett til fri rettshjelp på et tidligere stadium. Vi kan gi råd om hvilke rettigheter som gjelder i din sak.

 

Uavhengig advokat i barnevernssaker over hele Norge

Advokat Lena Ødegård har i en årrekke bistått klienter over hele Norge i deres barnevernssaker. Vi har høy kompetanse på alle juridiske områder som faller inn under familieretten, og yter bistand tilpasset forholdene som foreligger i din barnevernssak. Blant annet kan vi bistå i kontakten med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt klagesaker i tingretten og lagmannsretten.


For oss er det avgjørende å alltid bevare et saklig overblikk over perspektiver og individuelle forhold i hver enkelt sak. Eksempelvis bistår vi ofte klienter i bygder eller på mindre steder, som ønsker seg en utenforstående og objektiv advokat som ikke er farget av forutinntatte meninger og rykter.

 

Ta kontakt for en innledende samtale i din barnevernsak

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til barnevern og barnevernssaker? Advokat Lena Ødegård har omfattende kunnskap om barnevernloven og tilbyr juridisk bistand på dette området. Ta kontakt for en innledende prat om hvordan vi kan bistå i din barnevernssak.