Arbeidsrett - permisjoner, oppsigelser og avskjed


Arbeidsrett er fellesbetegnelsen på de lover og forskrifter som gjelder for arbeidslivet. Det er normalt å dele arbeidsrett opp i to deler, den individuelle delen og den kollektive delen.

Permisjoner, oppsigelser og avskjed er tema som dekkes av arbeidsrett. Ofte er det økonomisk mye å hente for både arbeidstaker og arbeidsgiver ved å oppsøke profesjonell juridisk bistand. Dårlig saksbehandling eller formmessige feil medfører at mange oppsigelser faktisk er ugyldige i juridisk forstand.

Man bør derfor konsultere en erfaren advokat på arbeidsrett, enten du er arbeidsgiver som trenger juridisk rådgivning eller arbeidstaker som ønsker å kjenne dine rettigheter.

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med juridiske spørsmål knyttet til arbeidsrett og tilbyr juridisk rådgivning og bistand relatert til alle rettsspørsmål knyttet til arbeidsrett .

Har du behov for en erfaren advokat på arbeidsrett? Enten det dreier seg om permisjoner, oppsigelser, avskjed eller annet er det ofte mye å hente ved å oppsøke profesjonell juridisk bistand. Firmaet kan bistå deg - hva enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver.


Kontakt vårt advokatkontor for mer informasjon om juridiske spørsmål knyttet til arbeidsrett i Oslo.


Arbeidsrett - den individuelle delen

Den individuelle delen av arbeidsrett er de lover og regler som gjelder hver enkelt arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver. Den individuelle delen av arbeidsretten behandler reglene vedrørende ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

De mest brukte lovene er arbeidsmiljøloven , tjenestemannsloven (for statsansatte) og ferieloven, samt kapitlet om sykepenger i folketrygdloven. En arbeidsgiver må en ha oversikt over de regler som gjelder for ansettelse, arbeidstid, lønn, skattetrekk, permisjoner, ferie, forsikringer og sykepengeordningen.

Arbeidsrett - den kollektive delen

Den kollektive delen dreier seg i hovedsak om lover og regler knyttet til tariffavtaler, hvem som er bundet av dem og tolkninger av slike avtaler. Sentralt i den kollektive del er tariffavtalen. Dette er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen er i hovedsak ufravikelig.

Vi finner lovgrunnlaget for tariffavtalene i privat sektor i arbeidstvistloven. For offentlig sektor er det tjenestetvistloven som gjelder. De to lovene har i hovedsak samme innhold og oppbygning.


Har du spørsmål vedrørende advokathjelp, arbeidsrett og/eller fri rettshjelp er du velkommen til å ta kontakt!

Les omtaler om firmaet her.